Нормативные правовые акты в развитие Указа № 136


Source URL: https://www.mpt.gov.by/o-merah-po-realizacii-ukaza-prezidenta-respubliki-belarus-ot-7-aprelya-2022-g-no-136/normativnye-pravovye-akty-v-razvitie-ukaza-no-136