В Коложской церкви прошло торжественное гашение праздничной почтовой марки. Гродно Плюс


Source URL: https://www.mpt.gov.by/v-kolozhskoy-cerkvi-proshlo-torzhestvennoe-gashenie-prazdnichnoy-pochtovoy-marki-grodno-plyus